eu_logo„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválilo poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre spoločnosť EGAL, a.s. na realizáciu projektu s názvom “Zvyšovanie energetickej efektívnosti výroby v spoločnosti EGAL, a.s.

Hlavným cieľom projektu je efektívne využívanie energie v spoločnosti EGAL, a.s.

Špecifické ciele projektu sú:

  • Zlepšenie tepelno-izolačných vlastností objektu
  • Vytvorenie efektívnych priestorových podmienok pre výrobu
  • Zníženie nákladov na energie

Východiskový stav: Spoločnosť disponuje na výrobu kovových výrobkov vlastnými výrobnými priestormi, ktoré však z hľadiska stavebnotechnického a energetického predstavujú najväčšie obmedzenie výrobných aktivít v tejto oblasti. Technický stav objektu zodpovedá jeho veku – objekt je morálne aj technicky zastaraný. Na základe termovízneho merania posudzovaný objekt nemá dostatočné tepelnoizolačné vlastnosti a jeho konštrukcia a použité materiály spôsobujú nadmerné tepelné úniky. Vzhľadom na mimoriadne vysoké náklady, ktoré by predstavovala realizácia výroby v zimných mesiacoch je realizácia výrobných činností v plnom rozsahu ekonomicky neudržateľná.

Stav po realizácii projektu: Vďaka podpore z Európskej únie dôjde k zatepleniu strešného plášťa, výmene okien a garážových brán ako aj k zatepleniu fasády prevetrávaným systémom. Uvedenými aktivitami sa odstránia hlavné príčiny vysokých energetických strát objektu.

Realizáciou uvedených aktivít projektu sa celkovo dosiahne úspora energií v celkovej výške 46,36 MWh ročne, predĺženie životnosti objektu aj zníženie prevádzkových nákladov. Realizácia projektu bude mať zároveň aj pozitívny vplyv na životné prostredie, keďže prijatie plánovaných energetických opatrení prinesie úsporu emisií CO2 vo výške presahujúcej 5 ton CO2 ročne. Aktivitami projektu sa zateplí plocha 1 081,24 m2 čím sa dosiahne celková úspora energie vo výške 166,9 GJ/rok. Rozšírené a efektívnejšie výrobné kapacity budú mať priamy pozitívny vplyv na zvýšenie tržieb, pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti spoločnosti.

Výška poskytnutého príspevku: 108 924,24 EUR. Začiatok realizácie projektu: 10.08.2015, ukončenie realizácie projektu: 30.11.2015 Názov a sídlo prijímateľa: EGAL, a.s., M. Rázusa 13, 984 01, Lučenec, miesto realizácie projektu: M. Rázusa 13, 984 01, Lučenec.

Poskytovateľ (Riadiaci orgán) :
Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Mierová 19
827 15 Bratislava 212

www.economy.gov.sk
www.siea.sk
www.opkahr.sk